fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 20

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • co wg prawa oznacza zafałszowanie produktu;
 • dlaczego nieprawidłowe oznakowanie miodu na etykiecie również może oznaczać zafałszowanie miodu;
 • czy patoka może zostać uznana za zafałszowaną, jeśli do tego procederu doszło bez winy pszczelarza.

Miodowy szacher-macher, czyli co prawo mówi o fałszerstwie miodu?

W świecie pszczelarskim często słyszy się o procederze fałszowania miodu. Nawet na łamach wcześniejszych artykułów w „Pasiece” można przeczytać o tym, że fałszerze miodu są niczym dealerzy kokainy1, a ich działalność – po prostu – zabija pszczelarstwo2. Fałszerstwo miodu jest zjawiskiem niepożądanym zarówno dla rzetelnych pasiek, jak i dla konsumentów. Dlaczego? Konsumenci otrzymają niepełnowartościowy produkt, który nie tylko nie będzie dostarczał im oczekiwanych wartości odżywczych i wpływał na ich zdrowie, ale nawet może im zaszkodzić. Z kolei zafałszowany miód, który może być oferowany po niskiej cenie, będzie zakłócał konkurencję i może doprowadzić do upadku tradycyjnych i uczciwych pasiek3. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć, czym jest fałszowanie miodu, jakie działania podejmowane są przeciwko wprowadzaniu podrabianego miodu na rynek oraz z jakimi konsekwencjami można liczyć się za fałszerstwo miodu.


Ilustr. Roman Dudzik, Midjourney, CC BY-ND 4.0

Fałszowanie żywności a prawo żywnościowe

Na wstępnie krótko należy zwrócić uwagę, że przeciwdziałanie fałszowaniu nie tylko miodu, ale wszelkiej żywności jest jednym z podstawowych celów całego prawa żywnościowego UE. Już z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 178/20024 prawo żywnościowe ma na celu bezpośrednio zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów (ochronę ich interesu) oraz umożliwiać dokonywanie im świadomego wyboru żywności. Preambuła rozporządzenia wprost wskazuje, że „bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów we Wspólnocie i w państwach trzecich ma najważniejsze znaczenie”.

Wspomniany art. 8 ust. 1 rozporządzenia konkretyzuje, jaki jest pośredni cel prawa żywnościowego, który ma prowadzić do pożądanego stanu bezpieczeństwa konsumentów. Pośrednim celem tej gałęzi prawa jest zapobieganie fałszowaniu żywności. Chodzi jednak nie tylko o przepisy stricte unijne. Rozumienie prawa żywnościowego na gruncie ww. rozporządzenia jest bardzo szerokie – oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Prawem żywnościowym objęte są wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności dla ludzi oraz paszy dla zwierząt hodowlanych.

Z uwagi na temat przewodni artykułu nie rozwijam tego obszernego zagadnienia, chociaż pewne przepisy prawa żywnościowego zostaną wspomniane w dalszych fragmentach.

Czym jest zafałszowany miód?

Zafałszowany miód należy traktować jako „artykuł rolno-spożywczy zafałszowany”, którego definicję odnajdziemy w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych5.

Brzmi ona następująco:

Artykuł rolno-spożywczy zafałszowany
– produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli:

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

Z przytoczonej definicji wynika, że o zafałszowanym miodzie możemy mówić w dwóch sytuacjach:

 • skład tego produktu jest niezgodny z przepisami o jego jakości handlowej6
 • w miodzie zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości (zmiany te mogą dotyczyć nie samego produktu, ale nawet oznakowania – etykiet).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów


Rys. Mariusz Uchman

Ponadto przez te działania musi zaistnieć wpływ na bezpieczeństwo środka spożywczego. Podobnie jak w poprzednim przypadku, ustawa przewiduje przykładowe rodzaje zafałszowanych środków spożywczych (lit. a, b i c).

Jakość handlowa miodu

Każdy pszczelarz powinien mieć świadomość, że prawo stawia rygorystyczne wymogi co do tego, jaki produkt możemy nazywać miodem. Istotne znaczenie przypisać trzeba prawu UE, w którym znajdziemy następującą definicję:

Miód jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin9 owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Definicja ta została zawarta w dyrektywie Rady nr 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu10, przewidującej także zasady nazewnictwa rodzajów miodu.

Na gruncie polskiego prawa wymagania dotyczące jakości handlowej miodu regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu11. Przepisy tego rozporządzenia wyróżniają szczególne rodzaje i odmiany miodu, a także precyzują wymagania, jakie musi spełniać miód.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Oznaczanie (etykietowanie) miodu

Miód wprowadzany na rynek musi być prawidłowo oznaczany poprzez umieszczenie etykiety o określonej treści. Tak, prawo wskazuje, jakie dane musi zawierać etykieta. Temat ten był jednak wielokrotnie poruszany na łamach „Pasieki”, dlatego warto wrócić do wcześniejszych artykułów12 i przyswoić sobie bardzo dokładnie wymogi oznaczania miodu. Jeżeli etykieta będzie nieprawidłowa, trudno będzie liczyć na pobłażliwe podejście organów kontroli czy sądów. W tym miejscu – ku przestrodze – warto przytoczyć jedną z wypowiedzi sądów administracyjnych: „Etykieta bowiem jest wizytówką producenta, przede wszystkim jako autora dokumentu o charakterze paszportu wystawianego produktowi, aby ten mógł wejść na rynek. Producent wypełnia tutaj zwykły obowiązek przekazania informacji wymaganych prawem, wszelkie zaniedbania w tym zakresie trzeba uznać za oczywiste naruszenie interesów konsumentów”13.

Działalność Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Podmiotem sprawującym szczególną pieczę nad prawidłową jakością m.in. miodu jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Jest to specjalna instytucja, która funkcjonuje przede wszystkim na podstawie wspomnianej już ustawy o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych. Inspekcja ta posiada uprawnienia kontrolne co do jakości produktów rolno-spożywczych (w tym miodu), co obejmuje także prawidłowe oznaczanie (etykietowanie) miodu.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Przykłady fałszowania miodu

Na podstawie rejestru zafałszowanych produktów prowadzonego przez IJHARS16 można zwrócić uwagę, jakie konkretnie zastrzeżenia kierowała ta instytucja wobec sprawdzanego przez siebie miodu (zarówno co do samego miodu, jak i etykiet). W rejestrze tym odnajdziemy na przykład, że o zafałszowaniu miodu świadczyły17:

 • niższa liczba diastazowa, niższa suma fruktozy i glukozy, wyższa zawartość HMF, niższa masa netto oraz niewłaściwe cechy organoleptyczne;
 • podanie niezgodnie z prawdą danych dotyczących pochodzenia oraz niższa przewodność elektryczna właściwa, niższa liczba diastazowa, wyższa zawartość HMF i sacharozy, niewłaściwe cechy organoleptyczne;
 • podanie w oznakowaniu niezgodnych z prawdą danych w zakresie pochodzenia, wyższa zawartość sacharozy, niewłaściwe cechy organoleptyczne, niższą liczbę diastazową, wyższą zawartość HMF niższy udział procentowy pyłku przewodniego, niespełnienie wymagań pod względem odmianowości miodu;
 • zastosowanie niewłaściwej nazwy miodu;
 • brak podania rodzaju miodu;
 • zawarcie w oznakowaniu stwierdzenia „Miód pszczeli z własnej pasieki objętej stałą kontrolą weterynaryjną przebadany laboratoryjnie pod względem aktywności biologicznej”, podczas gdy miód pochodzi z zakupu od dostawcy zewnętrznego;
 • użycie w nazwie określenia „rzepakowy”, podczas gdy pyłek rzepaku nie występuje w znacznej przewadze;
 • badania laboratoryjne nie potwierdziły podanej odmiany miodu.

Odpowiedzialność za fałszowanie miodu

W przypadku stwierdzenia przez IJHARS zafałszowania miodu (naruszenie przepisów jakości handlowej), należy liczyć się z odpowiedzialnością administracyjną. Jest ona ustalania w postępowaniu kontrolnym IJHARS, a kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Z drugiej strony wyjątkowo możliwe jest odstąpienie od wymierzenia wspomnianej kary. Jest to bowiem możliwe w przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu. Ostąpienie od wymierzenia kary, jak wskazuje orzecznictwo sądowe, ma charakter uznaniowy18.

Poważniejsze problemy mogą przytrafić się fałszerzowi miodu, jeżeli fałszerstwo miodu spowoduje niebezpieczeństwo dla konsumentów, a tym samym będzie można mówić o zafałszowanym środku spożywczym. Wówczas należy liczyć się z możliwością popełnienia przestępstwa (odpowiedzialność karna). Zgodnie z art. 97 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

 1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy zepsuty lub zafałszowany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do środków spożywczych o znacznej wartości19, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.

Co warte odnotowania, możliwa jest odpowiedzialność na podstawie obydwu przepisów (art. 40 lit. a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 97 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia), ponieważ przepisy te mają inny cel i stanowią samodzielne przesłanki odpowiedzialności20.

Wspomnieliśmy o odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Trzeba jednak także mieć świadomość, że zafałszowanie miodu może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną (wobec konsumentów, naszych kontrahentów czy konkurentów). O zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z miodem można było przeczytać niedawno na łamach „Pasieki”21.

1 - M. Walerowicz, Fałszerze miodu jak dealerzy kokainy, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski/2488-falszerze-miodu-jak-dealerzy-kokainy (dostęp: 10.03.2023 r.).

2 - M. Walerowicz, Fałszerze miodu zabijają pszczelarstwo, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/aktualnosci/wiadomosci-ze-swiata/2770-falszerze-miodu-zabijaja-pszczelarstwo (dostęp: 10.02.2023 r.).

3 - E. Bielecki, J. Bertrand, Fałszowanie żywności – realne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, Hygeia Public Health 2020, 55(4), s. 138-140.

4 - Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1).

5 - Dz.U. z 2022 r. poz. 1688 z późn. zm.

6 - Przez „jakość handlową” ustawa rozumie cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi (art. 3 pkt 5).

7 - Tak przyjął NSA: „zafałszowanie produktu żywnościowego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nie musi być przejawem jedynie działania umyślnego sprawcy tego czynu. Prawo żywnościowe ma bowiem na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także ochronę interesów konsumentów nabywających produkty żywnościowe, ta zaś sfera może doznać uszczerbku zarówno w wyniku działań umyślnych, jak i nieumyślnych. Dlatego o zafałszowaniu produktu żywnościowego decyduje obiektywny stan rzeczy, a w szczególności wprowadzenie do obrotu towarów żywnościowych, o których mowa w omawianym przepisie. Natomiast naruszenie tego przepisu w następstwie działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa powinno być wzięte pod uwagę przy ustalaniu sankcji względem sprawcy takich zachowań.” – wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2017 r., II GSK 1859/15.

8 - Dz.U. z 2022 r. poz. 2132.

9 - Choć dokładnie tak brzmi definicja miodu, którą zacytował autor, to zasadne wydaje się poddanie w wątpliwość użycie tutaj słowa „wydzielin”. Wydzielina to ‘substancja wydzielana przez komórki lub gruczoły, niezbędna dla organizmu’ [SJP PWN] lub ‘wytwarzana przez rośliny substancja pojawiająca się w niektórych jej częściach lub wydzielana na zewnątrz’[WSJP], natomiast wydalina to ‘zbędny produkt przemiany materii, który jest wydalany lub został wydalony przez organizm’ [WSJP]. Dla biologów te pojęcia nie są synonimami. W pierwszej części definicji o miodzie termin ten został użyty prawidłowo, ponieważ chodzi o wydzieliny roślin, natomiast w dalszej części jest mowa właśnie o produkcie przemiany materii, wydalanym przez owady. Część pszczelarzy, mówiąc o miodzie spadziowym celowo unika tego słowa, zastępując go wydzielinami, aby nie kojarzyły się z odchodami i nie powodowały obrzydzenia. Warto jednak pamiętać, że proces trawienia w przypadku producentów spadzi wygląda inaczej niż np. u ludzi. – przyp. red. Więcej na temat miodu spadziowego i jego powstawania można przeczytać w artykule Marty Burzyńskiej: https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/235-pasieka-3-2022/3442-marta-burzynska-10-miod-ze-spadzi-iglastej-pod-lupa

10 - Dz.Urz. UE L 10, 12.1.2002, s. 47–52. Dyrektywa ta została zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (Dz.Urz. UE L 164, 3.6.2014, w. 1–5.

11 - Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.

12 - Ostatnio: T. Kobiałka, Etykiety na miód – aspekty prawne, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/136-pasieka-3-2015/1443-etykiety-na-miod-aspekty-prawne (dostęp: 14.03.2023 r.).

13 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r., VI SA/Wa 1336/15.

14 - IJHARS, Jakość handlowa miodu i produktów na bazie miodu w 2022 r., https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-miodu-i-produktow-na-bazie-miodu-w-2022-r (dostęp: 11.03.2023 r.).

15 - IJHARS, Jakość handlowa miodu, https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-miodu2 (dostęp: 11.03.2023 r.).

16 - https://www.gov.pl/web/ijhars/zafalszowane-artykuly-rolno-spozywcze (dostęp: 14.03.2023 r.).

17 - Poniżej przytoczone są nieprawidłowości w ramach oddzielnych postępowań – przyp. red.

18 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2017 r., VI SA/Wa 2423/16.

19 - To znaczy wartość przekraczająca 200 000 zł.

20 - „Czyn polegający na wprowadzeniu do obrotu artykułu rolno-spożywczego, zafałszowanego, podlegający karze pieniężnej (delikt z art. 40 lit a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), nie jest tożsamy z czynem zagrożonym karą grzywny (alternatywnie ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności), polegającym na wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego zafałszowanego, stanowiącym występek w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia” – wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2016 r., II GSK 116/15.

21 - R.R. Wasilewski, Odpowiedzialność pszczelarza wobec konsumentów, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/237-pasieka-5-2022/3576-34-odpowiedzialnosc-pszczelarza-wobec-konsumentow-rafal-r-wasilewski (dostęp: 14.03.2023 r.); R.R. Wasilewski, Odpowiedzialność pszczelarza wobec kontrahentów (niekonsumentów), https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/238-pasieka-6-2022/3615-46-odpowiedzialnosc-pszczelarza-wobec-kontrahentow-niekonsumentow-rafal-r-wasilewski (dostęp: 14.03.2023 r.).

Uwaga! W artykule Odpowiedzialność pszczelarza wobec konsumentów podstawą opracowania były przepisy prawne obowiązujące jeszcze w 2022 r. Wówczas konsumenci byli chronieni na podstawie rękojmi. Obecnie w przypadku konsumentów podstawą prawną odpowiedzialności zamiast rękojmi będzie niezgodność towaru z umową – art. 43a i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"