fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 22

Edukacja pszczelarska, cz. 1.

Niegdyś pszczelarz, znany ze swej etyki, nie musiał składać przysięgi przed sądem, gdyż stanowił synonim uczciwości. Zawsze cieszył się specjalnym statusem społecznym i estymą zarówno wśród zamożnych, jak i zwykłych ludzi.

2010376.jpg
Fot. MIKOLAW7, Freepik

Obecnie pszczelarze nie są aż tak wyniosłą grupą zawodową. Natomiast pewne kwestie pozostają niezmienione – ważna jest w tej profesji zręczność rąk i palców, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmysł równowagi oraz dotyku. Poza tym niezwykle istotne są smak i węch, pozwalające oceniać wartość produktów pszczelich.

W związku z tym, że pszczelarz samodzielnie konserwuje ule i sprzęt, a także posługuje się narzędziami, przydatne są zdolności techniczne oraz dobry wzrok. Co więcej, przydadzą się tu cierpliwość, staranność i dokładność, a także zdolności organizacyjne, samodyscyplina i umiejętność samodzielnej pracy, a także umiejętność koncentracji i podzielności uwagi.

Pomocne jest zainteresowanie biologią, fizyką i chemią – ułatwia to zrozumienie życia i zwyczajów pszczół, ich zagrożeń, a także ewentualne przetworzenie produktów pszczelich. Pomimo że pszczelarzem zostać może każdy, sukces odniosą tylko nieliczni, którzy chętnie kształcą się i poszerzają wiedzę z różnych dziedzin związanych z tym zajęciem.

Pszczelarstwa można nauczyć się w ramach kształcenia zawodowego. Oferta ta jest kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, chociaż na kierunkach pszczelarskich można spotkać osoby w przeróżnym wieku.

Pszczelarzem zawodowym można zostać po ukończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz lub technik pszczelarz. Pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego stanowi potwierdzenie uzyskanego zawodu, po którym otrzymuje się adekwatne dokumenty.

Podobnie jak w przypadku innych zawodów – bycie teoretykiem nie oznacza, że będzie się dobrym praktykiem. Dlatego równie ważne jest posiadanie własnej pasieki i systematyczna praca z pszczołami.

Tytuł zawodowy pszczelarz, technik pszczelarz i mistrz pszczelarstwa

Chcąc uzyskać tytuł zawodowy pszczelarza, należy zdać egzamin z kwalifikacji R4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Natomiast tytuł zawodowy technik pszczelarz można uzyskać, zdając z wynikiem pozytywnym egzaminy R4 oraz R17 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

Pierwszego września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie. „Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r. lub przystępują do niego eksternistycznie.

Do egzaminu mogą przystąpić:

  • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  • uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,
  • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • o soby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację. Wówczas egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w siedzibie OKE, natomiast praktyczny we wskazanej przez Komisję placówce.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy – opłata w wysokości 209,94 zł za cały egzamin jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w ww. kwocie.

Koszty egzaminu pokrywa pracodawca. Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą opłatę w wysokości 209,94 zł za cały egzamin. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu eksternistycznego opłata wynosi 69,98 zł za część pisemną i 139,96 zł za część praktyczną.

Kwalifikacja nadająca tytuł mistrza pszczelarstwa nie istnieje od roku 2012.

Wykaz placówek przeprowadzających kursy zawodowe i szkolenia

Większość placówek oferujących kształcenie pszczelarskie umożliwia bezpłatną naukę (jedyny koszt, jaki ponosi słuchacz to badania lekarskie i ewentualna jednorazowa wpłata na radę słuchaczy oraz zakwaterowanie i wyżywienie), jednak wymaga zgłoszenia minimum 20 osób celem utworzenia kursu.

Rekrutacja do każdej z placówek jest indywidualna, niemniej jednak większośc z nich wymaga m.in.: podania (wzór do pobrania w sekretariatach bądź na stronach internetowych), świadectwa ukończenia szkoły, zdjęcia czy też badań lekarskich. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie bądź na stronie internetowej każdej ze szkół. Cdn.

Paulina Witkowska
Pasieka „Pod Wiatrakiem”

Placówka

Miejscowość

Kwalifikacja/szkolenie

Forma kształcenia oraz koszty

Zespół Szkół Rolniczych

Pszczela Wola

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

4-letnie technikum zawodowe (po gimnazjum) lub

2-letni kurs w systemie zaocznym, (piątek/sobota/niedziela) dwa razy w miesiącu, jeden zjazd jest e-learningowy

szkolenie: kurs inseminacji matek pszczelich

Kurs organizowany jest w maju/czerwcu po wcześniejszym zebraniu grupy chętnych (max 15 osób).

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego

Warszawa

pszczelarz (egz. R4)

kurs obejmuje 580 godz. dydaktycznych, trwa 10 miesięcy, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota), 350 zł × 10 rat lub 1720 zł × 2 raty lub 3400 zł płatne jednorazowo

technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

kurs obejmuje 355 godz. dydaktycznych, trwa 5 miesięcy, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota), 370 zł × 5 rat lub 910 zł × 2 raty lub 1750 zł płatne jednorazowo

CDS Lider

Buk

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

kursy w wymiarze 580 godz. można realizować w systemie weekendowym, co drugi tydzień (sobota-niedziela) lub co tydzień w określonym dniu, np. każdy czwartek od godziny 16, koszt całkowity R4 1500 zł R17 1800 zł, możliwość płatności w ratach

Zespół Szkół Budowlanych im. Armii Krajowej

Olsztyn

pszczelarz (egz. R4 z możliwością podejścia do egz. R17)

czas trwania kursu w systemie zaocznym: 9 miesięcy, zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

zajęcia praktyczne – Katedra Pszczelnictwa UWM, ul. Słoneczna 48, część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową, kurs bezpłatny

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sulejów/Kamienna

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

kursy są bezpłatne, odbywają się w trybie zaocznym (piątek, sobota bądź sobota, niedziela) kurs R4 trwa 3 semestry, kurs R17 trwa 2 semestry

Niepubliczny Zespół Szkół

Ropczyce

pszczelarz (egz. R4)

kurs obejmuje 575 godz. dydaktycznych, trwa 10 miesięcy w trybie zaocznym, bezpłatny

technik pszczelarz (egz. R17)

kurs obejmuje 355 godz. dydaktycznych, trwa 5 miesięcy w trybie zaocznym, bezpłatny

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego

Bolesławów

pszczelarz (egz. R4)

kształcenie bezpłatne w systemie zaocznym, w wymiarze 650 godz.

technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

kształcenie bezpłatne w systemie zaocznym, w wymiarze 440 godz.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Kamień mały

pszczelarz (egz. R4)

kurs bezpłatny (jedyny koszt jaki ponosi słuchacz to 100 zł za badania lekarskie) w trybie zaocznym (piątek, sobota)

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Tuchola

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

kursy bezpłatne, trwające 2 lata, system zaoczny (sobota, niedziela)

Zespół Szkół nr 1

Bratoszewice

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

bezpłatne kształcenie,
forma kształcenia: zaoczna (sobota, niedziela), zjazdy co 2 tygodnie

Zespół Szkół

Oleszyce

technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17), apiterapia

nauka bezpłatna, 4- bądź 5-letni okres kształcenia, oferta kierowana do młodzieży, kształcenie zakończone kursem zawodowym oraz maturą

Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego

Kowal

pszczelarz (egz. R4)

nauka bezpłatna, kurs trwa 2-3 semestry w systemie zaocznym)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta

Piotrków Trybunalski

technik pszczelarz (egz. R4 oraz egz. R17)

nauka bezpłatna, 4- bądź 5-letni okres kształcenia, oferta kierowana do młodzieży, kształcenie zakończone kursem zawodowym oraz maturą

Zespół Szkół Rolniczych

Grzybno

pszczelarz (egz. R4)

nauka bezpłatna, w trybie zaocznym (sobota, niedziela), 2 semestry

Zespół Szkół Rzemiosła

Łódź

technik pszczelarz (egz. R4 oraz egz. R17)

nauka bezpłatna, 4- bądź 5-letni okres kształcenia, oferta kierowana do młodzieży, kształcenie zakończone kursem zawodowym oraz maturą

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa

Nawojowa

pszczelarz (egz. R4), technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

nauka bezpłatna, w trybie zaocznym (sobota, niedziela), 2 semestry

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dra Jana Dzierżona

Bogdańczowice

pszczelarz (egz. R4)

kurs bezpłatny, w trybie zaocznym (piątek od 16:00, sobota od 9:00), czas trwania: 3 semestry

technik pszczelarz (egz. R4 oraz R17)

nauka bezpłatna, 4- bądź 5-letni okres kształcenia, oferta kierowana do młodzieży, kształcenie zakończone kursem zawodowym oraz maturą

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Przemyśl

pszczelarz (egz. R4)

nauka bezpłatna, trwa 3 semestry w trybie zaocznym, zajęcia praktyczne przeprowadzane są w Pasiece w Żurawicy bądź u Pana Szeligi

Zespół Szkół Leśnych

Ruciane-Nida

pszczelarz (egz. R4)

nauka bezpłatna w trybie zaocznym (piątek, sobota, niedziela)

Uwaga! O szczegóły zajęć i kosztów należy pytać w sekretariatach wymienionych placówek.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"