fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych

Spośród wszystkich działań w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 właśnie ,, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych''  kierowane jest do grupy gospodarstw bardzo szczególnych, bo znajdujących się najczęściej w nie najlepszej kondycji, o niedużej skali produkcji.

Właściciele takich gospodarstw często planują dalszy ich rozwój, jednak brakuje im środków finansowych na zrealizowanie zamierzonych celów.

Z pomocy finansowej w ramach tego działania skorzystać może rolnik, który przynajmniej przez 3 lata przed złożeniem wniosku prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również hodowli i produkcji materiału zarodowego owadów użytkowych. Jeśli gospodarstwo zostało przejęte w drodze dziedziczenia lub w systemie rent strukturalnych, do okresu tego zalicza się także czas prowadzenia działalności przez poprzedniego właściciela.

Producent ubiegający się o wsparcie musi prowadzić działalność we własnym (będącym własnością jego lub jego małżonka) gospodarstwie rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, odpowiadającym definicji gospodarstwa niskotowarowego, a więc o wielkości ekonomicznej od 2 do 4 ESU. Wielkość tę oblicza się według specjalnych tabel lub kalkulatora wielkości ekonomicznej, biorąc pod uwagę powierzchnię i rodzaj upraw roślinnych oraz liczbę i grupy wiekowe zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Przy obliczaniu ESU uwzględniane są także pnie pszczele (94 pnie dają wielkość ekonomiczną 4,03 ESU).

Niestety powyższe wymagania ograniczają możliwość skorzystania z tych środków przez wiele osób prowadzących pasieki. Nawet jeśli pszczelarz posiada powyżej 47 pni (powyżej 2 ESU), a nie posiada przynajmniej 1 ha użytków rolnych, to nie będzie mógł ubiegać się o wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych.

Pomoc finansowa ma postać premii wypłacanej przez okres do pięciu lat. Co roku można otrzymać około 5 870 zł. Ze środków tych można finansować zarówno przedsięwzięcia związane z rolnictwem, jak i z dywersyfikacją (różnicowaniem) działalności na obszarach wiejskich. Po trzecim roku korzystania z premii trzeba wykazać osiągnięcie celów cząstkowych. Jest to warunkiem wypłaty w czwartym i piątym roku. Cele cząstkowe (zwane również pośrednimi), ujęte w planie rozwoju gospodarstwa stanowiącym załącznik do wniosku, powinny być związane z restrukturyzacją gospodarstwa. Przykłady takich celów podajemy poniżej:

• uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej
lub wejście w okres przestawiania,
• przystąpienie do grupy lub organizacji
producentów,
• zakup lub dzierżawa gruntów,
• zakup zwierząt,
• zakup maszyn rolniczych,
• podpisanie umowy na realizację inwestycji
np. w ramach działania SPO
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,
• rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w tym z planem rozwoju gospodarstwa) złożyć należy w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie ma określonego terminu składania wniosków. Można to robić przez cały rok, począwszy od 1 lutego tego roku. Dokumenty rozpatrywane są według kolejności złożenia, pamiętać jednak trzeba, że na działanie to, podobnie jak i na inne z SPO i PROW, przeznaczona jest ściśle określona pula pieniędzy, po wyczerpaniu której Agencja zaprzestanie przyjmowania nowych wniosków.

Od Autorki

Przyjmowanie wniosków w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto w lutym 2005 roku. W krótkim czasie do ARiMR napłynęło już bardzo dużo wniosków, na tyle dużo, że 22 marca 2005 tymczasowo wstrzymano przyjmowanie nowych do czasu weryfikacji już złożonych. Z informacji z biurterenowych Agencji wynika jednak, że duży procent wniosków zawiera błędy i będą one zwracane. Dlatego można się spodziewać wkrótce, że przyjmowanie wniosków zostanie wznowione (program jest 3-letni !). Mamy nadzieję, iż z pomocą niniejszego artykułu pszczelarze wykorzystają tę ostatnią szanszę na pozyskanie środków z tego programu i na czas przygotują wszystkie wymagane dokumenty.

Magdalena Kłosowska


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"