fbpx

NEWS:

Ochrona prawna pszczół w Polsce

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura:

Abrol D.P., Pollination Biology Biodiversity Conservation and Agricultural Production, Dordrecht, Heidelberg, New York, London 2012.

Adamczyk A. [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. nauk. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.

Alexandrowicz Z., Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1991, z. 1-2.

Anderson D.L., Morgan M.J., Genetic and morphological variation of bee-parasitic Tropilaelaps mites (Acari: Laelapidae): new and re-defined species, Experimental and Applied Acarology 2007, Vol. 43, Issue 1.

Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1965.

Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.

Baker R.A., Hick A., Chmielewski W., Aspects of the history and biogeography of the bee mites Tropilaelaps clareae and T. koenigerum, Journal of Apicultural Science 2004, Vol. 49, Issue 2.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Cuthbertson A.G.S. et al., The small hive beetle Aethina tumida: A review of its biology and control measures, Current Zoology (formerly Acta Zoologica Sinica) 2013, Vol. 59 no. 5.

Czachórski W. i in., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Czacki T., O Litewskich i Polskich Prawach, t. II, Warszawa 1801.

Czarny P. i in., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2002.

Czech E.K. (red.), Poradnik. Prawne aspekty prowadzenia działalności bartnej, Białystok 2016.

Czech E.K. (red.), Prawne aspekty prowadzenia działalności bartnej, Białystok 2015.

Czech E.K., Spór wokół odpowiedzialności za szkodę w środowisku, „Państwo i Prawo” 2007, z. 1.

Czech E.K., Szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę, Białystok 2008.

Czechowski P., Możdżeń-Marcinkowski M. [w:] Prawo rolne, pod. red. P. Czechowskiego, Warszawa 2011.

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, pod red. Z. Głowacińskiego, Kraków 2002.

Dąbkowski P., Bartnictwo w dawnej Polsce : szkice gospodarczo-prawne, Lwów 1923.

Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawnoadministracyjnych, Warszawa 1974.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008.

Kutrzeba S., Historja źródeł dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów 1926.

Kwaśnicka K., Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Warszawa 2011.

Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe UMK” 1968, Nr 31 - Prawo VIII.

Lang. J. [w:] Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011.

Latawiec M., Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 2011.

Lelewel J., Pszczoły i bartnictwo w Polszcze, Poznań 1856.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja [w:] Studia z prawa prywatnego : Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. A. Szpunar, Łódź 1997.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Wylazłowska J., Użytki ekologiczne - koncepcja, główne problemy związane z funkcjonowaniem (na przykładzie województwa łódzkiego) [w:] Prawo ochrony przyrody: stan obecny, problemy, perspektywy, red. D. Kopeć, N. Ratajczyk, Łódź 2008.

Żabko-Potopowicz A., Dzieje bartnictwa w Polsce w świetle dotychczasowych badań, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1953, t. XV.

Ziembiński Z., O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, „Państwo i Prawo” 1987, nr 12.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa - Poznań 1983.

Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Zniszczyński Z., Postępowanie w wypadku zatrucia pszczół, „Pszczelarstwo” 1977, nr 4.

Żółty K., Podstawowe przepisy prawne weterynaryjne i sanitarne w pszczelarstwie, Kraków 2006.

Żukowski R., Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku, Białystok 1965.

II. Źródła prawa

Prawo krajowe:

Polska

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 519).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2002 Nr 171, poz. 1398 z późn. zm.); nie obowiązuje.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 Nr 230, poz. 1960).

Akty prawa miejscowego

Uchwała Nr VI/XXIII/200/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wisznia Mała.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/109/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dopuszczenia utrzymywania na terenie gmin Dobra i Tymbark wyłącznie pszczół rasy kraińskiej (car) linii Dobra.

Zarządzenie Nr 0050/50/2014 Burmistrza Szprotawy z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiece spowodowanych wytruciem pszczół.

Zarządzenie Nr 0151/27/2010 Wójta Gminy Kornowac z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zatrucia pszczół.

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kiszkowo z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Zarządzenie Nr OSI.0050.39.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do zbadania zatrucia pszczół.

Dania

Lov om beskyttelse af bier (lovbekendtgørelse nr. 17 af 22. januar 1960); historisk.

Lov om biavl (LOV nr 450 af 22/05/2006); historisk.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier (BEK nr 281 af 25/04/2008).

Cirkulære om forretningsorden for Binævnet (CIR1H nr 9520 af 26/10/2012).

Włochy

Costituzione della Repubblica Italiana (GU Serie Generale, n.298 del 27-12-1947).

Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (G.U. n. 248 del 24-10-2001).

Legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1. Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni (G.U. n. 299 del 22-12-1999).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Legge Regionale, 3 agosto 1998, n. 20. Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte (B.U. Piemonte, n. 32 del 12-08-1998).

Hiszpania

Constitución Española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 29313 a 29424).

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (BOE núm. 99, de 25 de abril de 2003, páginas 16006 a 16031, texto consolidado).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Decreto 339/2009, de 11 de junio, sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG Núm. 126 Martes, 30 de junio de 2009).

Ukraina

Конституції України (№ 254к/96-ВР від 28.06.1996, BBP, 1996, № 30, ст. 141).

Земельний кодекс України (№ 2768-III від 25.10.2001, BBP, 2002, № 3-4, ст.27).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Наказ про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог щодо заготівлі і переробки воскосировини (№ 31 від 07.06.2002).

Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва (№ 184/82 від 20.09.2000).

Prawo unijne:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 13).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 lipca 2012 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej (Dz. Urz. UE L 176 z 06.07.2012, str. 65).

Komunikaty

Komunikat Komisji „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (KOM(2010) 2020).

Komunikat Komisji „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości - Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka” (KOM(2006) 216).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Rezolucje

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim (P6_TA(2008)0567).

Dokumenty robocze, sprawozdania, wnioski

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Prawo międzynarodowe:

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 Nr 184, poz. 1532).

Orzecznictwo:

Krajowe

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Unijne

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r., w sprawie C-165/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (Zbiór Orzeczeń 2009 I-06843).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

III. Inne materiały źródłowe:

7th Annual Report Veterinary MUMS/limited market [Online]. European Medicines Agency, 2017. Protokół dostępu: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_ library/Report/2017/03/WC500224057.pdf [05.02.2018].

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Проект програма розвитку галузі бджільництва україни на період 2016- 2020 рр. [Online]. Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича 2014. Protokół dostępu: http://prokopovich.com.ua/2015/01/29/p-r-o-e-k-t-programa-rozvitku-galuzi-bdzhilnictva-ukra%D1%97ni-na-period-2016-2020-rr/ [26.05.2016].


Ochrona prawna pszczół w Polsce