fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Wspieranie produkcji i zbytu miodu

Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie produkcji i zbytu miodu” funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1997 roku. W roku bieżącym po raz pierwszy przystąpiła do niego również Polska. Aby polscy pszczelarze mogli skorzystać z unijnego dofinansowania, Agencja Rynku Rolnego opracowała trzyletni Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, który w sierpniu uzyskał akceptację Komisji Europejskiej.

W oparciu o tę decyzję Agencja Rynku Rolnego opublikowała drugie, nowe zaproszenie (pierwsze ukazało się w marcu) do składania ofert projektów na działania zaproponowane w roku 2004/2005. Wprawdzie termin składania ofert projektów już minął, jednak na przykładzie tegoż zaproszenia chcielibyśmy przybliżyć naszym Czytelnikom zasady korzystania z tego typu pomocy unijnej. Warto bowiem już teraz zorientować się w zasadach przyznawania dofinansowania i poczynić niezbędne kroki. Jednym słowem przygotować się na rok przyszły.

Chyba najważniejszą zasadą mechanizmu „Wsparcie produkcji i zbytu miodu” jest to, że o zwrot środków finansowych starać się mogą – w zależności od działania – organizacje i  stowarzyszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, przedsiębiorcy sektora pszczelarskiego, ośrodki badawczo-naukowe sektora pszczelarskiego i firmy szkoleniowe, nazywane dalej podmiotami uprawnionymi.

Tak więc pszczelarze nie mogą indywidualnie występować o refundację, choć ostatecznie to właśnie oni skorzystają na realizacji projektów składanych przez podmioty uprawnione.
W roku 2004/2005 przewidziano 8 działań w ramach 6 środków wsparcia. Środki wsparcia zostały określone przez Komisję Europejską i są to:


I    Pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji.

II    Kontrola warrozy.

III    Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.

IV    Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu.

V    Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich.

VI    Współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w ramach programów badawczych w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelich.

Podmioty ubiegające się w roku 2004/2005 o refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogły składać oferty na realizację następujących działań.

Szkolenia pszczelarzy  (w ramach I, II i III  środka wsparcia)

Uczestnikami kursów i szkoleń są pszczelarze podnoszący swoje kwalifikacje, a także osoby chcące rozpocząć działalność pszczelarską. Tematyka szkoleń to:

 • morfologia pszczoły miodnej,
 • hodowla pszczół,
 • nowoczesna gospodarka pasieczna,
 • diagnozowanie i zapobieganie chorobom pszczelim,
 • obrót produktami pszczelimi,
 • jakość miodu i jej kontrola,
 • prowadzenie ewidencji uli i monitorowanie pracy w pasiece przy pomocy technik komputerowych,
 • biologia varroa destructor z uwzględnieniem cyklu rozwojowego i wynikających z niego warunków profilaktyki i skutecznego leczenia pszczół,
 • diagnozowanie nasilenia inwazji pasożyta w rodzinie pszczelej,
 • zwalczanie pasożyta metodami biotechnicznymi oraz z zastosowaniem substancji warrobójczych,
 • rośliny miododajne,
 • praktyczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej,
 • prawne aspekty działalności pszczelarskiej.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert były organizacje i  stowarzyszenia pszczelarzy oraz firmy szkoleniowe. Refundacji podlegają kursy i szkolenia zakończone świadectwem lub zaświadczeniem, szkolenia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi oraz konferencje. Minimalny limit finansowy na realizację jednego projektu szkoleniowego wynosił 20000 zł.

Refundacja kosztów zwalczania warrozy (II środek wsparcia)


W ramach tego działania refundowane były koszty zakupu leków. Podmiotem uprawnionym mogła być organizacja lub stowarzyszenie pszczelarzy, spółdzielnia pszczelarska, której członkowie posiadają pasieki, grupa producencka, przedsiębiorca sektora pszczelarskiego posiadający pasieki. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii.

W ofercie projektu należało przedstawić propozycję dystrybucji leków oraz sposób zarządzania zwalczaniem warrozy. Warunkiem rozliczenia umowy jest natomiast załączenie do niej listy gospodarstw pasiecznych objętych leczeniem oraz kserokopii dokumentów poświadczających nabycie produktu leczniczego weterynaryjnego przez każde gospodarstwo pasieczne uczestniczące w realizacji projektu. Refundacji podlega zakup leków dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub tych, które złożyły wniosek o zarejestrowanie do powiatowego lekarza weterynarii.

Sporządzanie ekspertyz badawczych i analitycznych (II środek wsparcia)


[...] - treść ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Magdalena Kłosowska

przydatne adresy i telefony:
Biuro Cukru Agencji Rynku Rolnego
00-400 Warszawa
ul. Nowy Świat 6/12
tel. 0-22 / 661-77-54, 661-71-98, 661-72-30

strona internetowa Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl (należy wejść na str. „Działania na rynkach rolnych”, a następnie „Rynek miodu”)


Czasopismo dla pszczelarzy z pasją - Pasieka 2004 nr 4.
Zamów e-prenumerate
"Pasieki"