fbpx

NEWS:

Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej

30 września 2015 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Wprowadza ono szereg zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Określa ono, jakie wymagania weterynaryjne powinny zostać spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wymagania dotyczące sprzedawanych produktów, wielkość i zakres oraz obszar produkcji tychże wyrobów, a także wymagania weterynaryjne w stosunku do miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Pasieka nr 75 (Czestochowa-2015_4536_RD.jpg)
fot.© Roman Dudzik

Rozporządzenie również jasno określa, jakie produkty pszczele nieprzetworzone będą mogły podlegać sprzedaży bezpośredniej i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tak jak do tej pory z produktów pszczelich są to: miód, pyłek pszczeli, pierzga oraz mleczko pszczele.

Co jednak oznacza nowe rozporządzenie w sprawie sprzedaży bezpośredniej? Jakie wymagania teraz będą musieli spełnić pszczelarze, aby móc sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom?

Jak było do tej pory?

Obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszczalna była sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych konsumentowi końcowemu z miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, tj. na terenie gospodarstw rolnych lub targowiskach. Dopuszczalna była również możliwość sprzedaży do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego tylko w przypadku, gdy zostały one opakowane w opakowania jednostkowe.

Sprzedaż taka mogła być prowadzona na obszarze województwa, na terenie którego prowadzona jest produkcja lub województw z nim sąsiadujących. W przypadku chęci sprzedaży bezpośredniej poza terenem powiatu, na którym prowadzona jest działalność podmiot prowadzący tą działalność miał obowiązek poinformować o tym lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tej sprzedaży.

Jak będzie teraz?

Obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszczalna będzie sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych konsumentowi końcowemu z miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, tj. na terenie gospodarstw rolnych lub targowiskach.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Co pozostało bez zmian?

Odpowiednie warunki pozwalają na uzyskanie produktów o najwyższej jakości. Pomieszczenie takie powinno spełniać określone wymagania. Jego konstrukcja ma za zadanie zapewnić przestrzeganie higieny. Również sprzęt i urządzenia znajdujące się wewnątrz muszą sprzyjać ochronie przed gromadzeniem się zanieczyszczeń.

Pasieka nr 75 (Czestochowa-2015_6352_RD.jpg)
fot.© Roman Dudzik

Wentylacja w pomieszczeniu winna zapobiegać powstawaniu skroplin na ścianach, sufitach i powierzchni urządzeń. Wymagane jest także wyposażenie w naturalne lub sztuczne oświetlenie, które nie powoduje zmiany barw produktów.

Ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym oraz łatwe w zachowaniu czystości. Źródło bieżącej zimnej i ciepłej wody (stosowanej do spożycia przez ludzi oraz używanej w celach produkcyjnych i sanitarnych) ma również znajdować się w pomieszczeniu.

Dodatkowo miejsce produkcji i sprzedaży powinno być zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Różnego rodzaju instalacje, urządzenia i sprzęt będące wewnątrz pomieszczenia muszą być wykonane z materiałów uniemożliwiających zanieczyszczenie produktów.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Producent powinien zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania odpadów, spełniające zasady higieny oraz będące w zgodzie z przepisami o odpadach. Dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwa producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej umieszcza się w miejscu sprzedaży oraz na opakowaniach zbiorczych i transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przylegającym do pomieszczenia produkcyjnego.

Wszystkie te działania mają na celu zachowanie świeżości miodu, pyłku i mleczka pszczelego oraz pierzgi, a także zapewnienie charakterystycznych cech danego produktu.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian w działalność rolniczą i sprzedaż bezpośrednią. Wprowadzono w nim szereg ułatwień dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rolników i pszczelarzy.

Ułatwienia te dotyczą wyrobów sprzedawanych konsumentom końcowym i zakładów prowadzących handel detaliczny, które bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego. Najważniejszą zmianą, która wchodzi w życie od nowego roku jest jednak podniesienie wysokości dochodu ze sprzedaży bezpośredniej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Więcej informacji i szczegółowe wymagania można przeczytać w:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z dnia 26 października 2015 r.).
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127 z póżń. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649)

mgr inż. Paulina Skalik
mgr inż. Emil Maciąg


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"