fbpx

NEWS:

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę usług polegających na publikacji objętych niniejszym Regulaminem ogłoszeń w dwumiesięczniku „Pasieka”.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Wydawca – Bee & Honey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł, posiadająca nr NIP: 551-23-02-178 będąca wydawcą czasopisma „Pasieka” i strony www.pasieka24.pl;

b) Czasopismo – czasopismo „Pasieka”, wydawane drukiem oraz w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.pasieka24.pl;

c) Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Ogłoszenie w Czasopiśmie oraz na stronie www.pasieka24.pl;

d) Ogłoszenie – krótkie ogłoszenie związane z działalnością pszczelarską, co do zasady z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży matek pszczelich, Pakietów lub Odkładów;

e) Pakiet – sztucznie utworzona rodzina pszczela, zawierająca ok. 1 kg pszczół i najczęściej również czerwiącą matkę pszczelą (bez ramek);

f) Odkład – jest to sztucznie utworzona nowa rodzina pszczół na kilku (zazwyczaj 3-4) ramkach z czerwiem, pszczołami i najczęściej również z matką pszczelą;

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;

h) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego;

i) Usługa – usługa polegająca na opublikowaniu Ogłoszenia w Czasopiśmie oraz zamieszczenie go na stronie www.pasieka24.pl;

j) Regulamin – niniejszy regulamin

3. Dane kontaktowe Wydawcy:
numer telefonu: 33 873-51-40, 33 845-10-11
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Przed zgłoszeniem Ogłoszenia do opublikowania Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. W przypadku Przedsiębiorców, zgłoszenie Ogłoszenia do opublikowania jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją.

 

II. OGŁOSZENIA

§ 2

1. Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z działalnością pszczelarską, z wyłączaniem ofert sprzedaży matek pszczelich, Pakietów i Odkładów, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2. Ogłoszenia dotyczące innych kwestii nie będą publikowane.

2. Za zgodą Wydawcy do wydania Czasopisma nr 1, 5 i 6 mogą zostać zgłoszone również ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pakietów i Odkładów.

3. Ogłoszenie musi zawierać dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy.

4. Ogłoszenie może składać się maksymalnie z 160 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi (wliczając znaki związane z podaniem kontaktu).

5. Treść jednego Ogłoszenia musi dotyczyć jednego działu tematycznego. Działy tematyczne: „Produkty pszczele”, „Sprzęt pszczelarski”, „Rośliny miododajne”, „Pszczoły” (dot. sprzedaży zasiedlonych uli, czyli wraz z pszczołami), „Inne”.

6. Ogłoszenie musi zawierać ofertę Ogłoszeniodawcy. Nie jest możliwym zgłoszenie przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia zawierającego ofertę osoby trzeciej.

7. Do publikacji mogą być zgłoszone wyłącznie Ogłoszenia, które:

a) nie naruszają przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego,

b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,

c) nie naruszają dobrych obyczajów,

d) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe,

e) nie wprowadzają w błąd,

f) nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej,

g) nie dotyczą sprzedaży roślin inwazyjnych w skali kraju.

§ 3

1. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji treści ogłoszenia pod kątem ortograficzno-gramatycznym.  

§ 4

1. Ogłoszenia zamieszczane są w każdym wydaniu papierowym i elektronicznym Czasopisma.

2. Publikację Ogłoszenia zamówić można: drogą listowną (na adres Wydawcy) telefonicznie 33 873-15-85, 33 845-10-11 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając treść Ogłoszenia, numer telefonu i/lub adres mailowy oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych.

3. Wydawca jest uprawniony od odmowy publikacji Ogłoszenia w przypadku, gdy:

a) Ogłoszenie nie spełnia wymagań wskazanych w § 2,

b) jeżeli treść lub forma Ogłoszenia jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe).

4. Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą mailową o przyjęciu Ogłoszenia do publikacji lub odmowie publikacji Ogłoszenia. Poinformowanie Ogłoszeniodawcy o przyjęciu Ogłoszenia do publikacji, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

§ 5

1. Aby Ogłoszenie zostało opublikowane w najbliższym wydaniu Czasopisma, zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w na stronie internetowej www.pasieka24.pl w zakładce AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA DROBNE.

2. O ile publikacja Ogłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie następuje nieodpłatnie, warunkiem publikacji Ogłoszenia jest uiszczenie przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia za publikację Ogłoszenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania maila informującego o przyjęciu Ogłoszenia do publikacji.

§ 6

1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie i opublikowane w najbliższym numerze Czasopisma (w wersji papierowej i elektronicznej dostępnej na stronie www.pasieka24.pl) określonym zgodnie z § 5 ust. 1.

2. Każde Ogłoszenie zostanie dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej www.pasieka24.pl w zakładce AKTUALNOŚCI/ OGŁOSZENIA DROBNE. Ogłoszenie będzie widoczne przez okres pół roku po wydaniu Czasopisma, w którym zostało zamieszczone.

3. Umowa o świadczenie Usługi w odniesieniu do danego Ogłoszenia zawierana jest na czas określony – do dnia wydania Czasopisma, w którym Ogłoszenie ma być opublikowane, a w przypadku zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej www.pasieka24.pl zgodnie z ust. 2, na okres pół roku po wydaniu Czasopisma, w którym zostało zamieszczone.

 

III. WYNAGRODZENIE

§ 7

1. Ogłoszeniodawcy będący prenumeratorami Czasopisma są uprawnieni do zgłaszania do publikacji Ogłoszeń niekomercyjnych nieodpłatnie, przy czym uprawnienie to ogranicza się do zamieszczenia jednego Ogłoszenia w jednym numerze Czasopisma. Przez ogłoszenie komercyjne należy rozumieć:

a) Ogłoszenia zgłoszone do publikacji przez Ogłoszeniodawcę będącego Przedsiębiorcą,

b) Ogłoszenia zgłoszone do publikacji przez Ogłoszeniodawcę niewpisanego do CEIDG, który jednak stale lub regularnie oferuje sprzedaż produktów lub usług, tj. oferta sprzedaży objęta Ogłoszeniem nie ma charakteru jednorazowego,

c) Ogłoszenia zgłoszone do publikacji przez Ogłoszeniodawcę niewpisanego do CEIDG, który oferuje wykonanie produktów na zamówienie.

2. Ogłoszeniodawcy inni niż wskazani w ust. 1, za publikację Ogłoszenia zobowiązanie są do zapłaty na rzecz Wydawcy kwotę w wysokości 33,00 zł netto, tj. kwotę 40,59 zł brutto.

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT przesłanej przez Wydawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

4. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wydawcę przed publikacją Ogłoszenia.

 

IV. Reklamacje

§ 8

1. Reklamacje co do Usług świadczonych przez Wydawcę należy składać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna. Reklamacja musi zawierać dane kontaktowe reklamującego.

2. Wydawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Jeżeli Wydawca nie uznał reklamacji Ogłoszeniodawcy będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Wydawcy jest:
Inspekcja Handlowa
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
Województwo Małopolskie
www.krakow.wiih.gov.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9.

1. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

g) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Wydawca informuje, iż co do zasady Czasopismo, w którym Ogłoszenia są publikowane jest oddawane do druku 5go dnia roboczego miesiąca, w którym się ukazuje, a po tym terminie nie ma już możliwości wprowadzania w nim zmian. Co za tym idzie, z tym dniem umowę należy uznać za wykonaną. W przypadku zatem zgłoszeń przesłanych w terminie krótszym niż 14 dni przed tą datą, warunkiem przyjęcia Ogłoszenia do publikacji jest wyrażenie przez Konsumenta zgody na wykonanie Usługi. W takim przypadku Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsument w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu tą drogą otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystraczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Konsumenta płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10.

1. Administratorem Danych Osobowych Ogłoszeniodawcy jest Bee & Honey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000102539, tel. 33 873-51-40, e-mail: info@pasieka24 (dalej także: „Administrator”).

2. W zakresie prowadzonej przez Administratora działalności dane osobowe przetwarzane są, ponieważ: (a) jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (b) jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na: (a) ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, w tym także, rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji; (b) marketingu bezpośrednim usług i produktów oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną jest także:

a. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);

b. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);

c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 018.1025 z późn. zm.);

d. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);

e. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.);

f. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 z późn. zm.).

3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, takie, jak np.: księgowość, firmy drukarskie, dostawca usług IT, bank, podmiot realizujący wysyłki, ochrona, organ publiczny.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

5. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

6. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, a także ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

7. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do danych Ogłoszeniodawcy.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsument oraz Prawa prasowego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2019 r.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Ogłoszeniodawcami przed wejściem w życie zmiany, w szczególności nie wpływa na prawa Ogłoszeniodawcy wynikające z zawartych wcześniej umów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pasieka24.pl.


Załącznik nr 1

Pobierz FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY