NEWS:

5000zl

„Prenumeratorze! Wyślij zdjęcie i wygraj bon na 5000 zł”.

Postanowienia ogólne

  §1
 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawca czasopisma „Pasieka”, spółka Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł, posiadająca nr NIP: 551-23-02-178 (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Prenumeratorze! Wyślij zdjęcie i wygraj bon na 5000 zł” (dalej Konkurs).
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 13.03.2018. do 31 listopada 2018 r.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  §2
 1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej Uczestnikami).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe przy spełnieniu jednego z warunków:
  a) wykupienie e-Prenumeraty „Pasieki” na stronie www.sklep.pasieka24.pl w kwocie 45 zł
  b) wykupienie Pakietu Prenumerat na stronie www.sklep.pasieka24.pl w kwocie 99 zł
  c) wykupienie tradycyjnej Prenumeraty w kwocie 69 zł
  d) wykupienia tradycyjnej 2-letniej prenumeraty „Pasieki” w kwocie 129 zł
 4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu przez uczestnika do 3 zdjęć o tematyce pszczelarskiej, które nigdy wcześniej nie były publikowane i nagradzane, na adres: redakcji tj. Bee & Honey Sp. z o.o. 34-124 Klecza Dolna 148 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Dane Zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną podane na portalu www.pasieka24.pl, na profilu facebook czasopisma „Pasieka” i w czasopiśmie.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

  §3
 1. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie podając:
  a) podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, telefon, e-mail,
  b) przesyłając maksymalnie trzy zdjęcia o tematyce pszczelarskiej,
 2. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie zdjęcia, które:
  a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo,
  b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,
  c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.
  d) nie były wcześniej publikowane lub nagradzane.
 3. Jeżeli na zdjęciu utrwalony zostanie wizerunek osoby innej niż uczestnik Konkursu przesyłający zdjęcie, warunkiem dopuszczenia takiego zdjęcia do Konkursu jest przedstawienie zgody osoby, której wizerunek został utrwalony, na rozpowszechnianie wizerunku. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. wzór do pobrania tutaj: Zgoda na bezpłatne wykorzystanie zdjec
 4. Zdobywcą nagrody zostanie Uczestnik, którego zdjęcie – w ocenie Komisji Konkursowej – okaże się najciekawsze.
 5. Uczestnicy wysyłający zdjęcia wyrażają zgodę na udział w Konkursie, akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie, udzielając tym samym licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych zdjęć – na warunkach określonych w Regulaminie.

Nagrody

  §4
 1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 5000 zł do zrealizowania w firmie:
  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
  Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice
  Główny sklep:
  34-124 Klecza Dolna 148
  Pełna oferta firmy Łysoń dostępna jest pod adresem: lyson.com.pl
 2. Nagroda wysyłana jest wyłączne na terytorium Polski.
 3. Zwycięzca Konkursu wybiera z oferty sklepów prowadzonych przez  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa produkty wykonane ze styropianu lub stali nierdzewnej (np. miodarki, ule, odstojniki, topiarki itp.) o łącznej wartości 5000 zł.
 4. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) od nagrody zostanie pobrany przez Organizatora i przekazany do organu podatkowego zryczałtowany 10% podatek. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek wpłacić Organizatorowi kwotę należnego podatku przed otrzymaniem nagrody, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody. Wpłata podatku jest warunkiem wydania nagrody konkursowej.
 5. O szczegółach i trybie przyznania nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu wyłonienia zwycięzcy lub listownie, jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy.
 6. 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się laureatem, tj. braku odpowiedzi na tel., e-maile oraz korespondencję wysłaną przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, jak również w razie braku wpłaty kwoty podatku w terminie wskazanym w ust. 4 oraz nieodebrania nagrody w uzgodnionym terminie bez usprawiedliwiania, zwycięzca ten traci uprawnienie do żądania Nagrody i wyłonienie zwycięzcy odbędzie się ponownie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Ponowne wyłonienie zwycięzcy nastąpi tylko jednokrotnie. W razie ponownego wystąpienia okoliczności, o których mowa powyższej, Organizator będzie zwolniony z obowiązku wyłonienia kolejnego zwycięzcy i wydania nagrody.
 7. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
 8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową – w całości, jak i w części. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że: a) w razie, gdy wartość wybranych produktów, o których mowa w ust. 1 i 3 wyniesie mniej niż 5000 zł Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty różnicy między wartością zakupów a wartością bonu, a zwycięzca nie ma prawa do późniejszego skorzystania z niewykorzystanej kwoty bonu,
  b) w razie, gdy wartość wybranych produktów, o których mowa w ust. 1 i 3 wyniesie więcej niż 5.000,00 zł, zwycięzca zobowiązany jest do dopłacenia różnicy miedzy wartością zakupów a wartością bonu.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

  §5
 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdzie 5 osób wytypowanych przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa do 17 grudnia 2018 wybierze Zwycięzcę, autora najciekawszego zdjęcia o tematyce pszczelarskiej.
 3. Ogłoszenie Zwycięscy Konkursu nastąpi 18 grudnia 2017 r. w sposób określony w § 2 ust. 5.

Prawa autorskie

  §6
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia wykonane osobiście przez uczestników, do których przysługują uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunku.
 2. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie, jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez uczestnika, że przysługują mu wyłączne i nieograniczonym prawa autorskie majątkowe i osobiste do przesłanych na Konkurs zdjęć.
 3. 3. Z momentem zgłoszenia danego zdjęcia do Konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęcia oraz jego fragmentów, bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b) wprowadzenie do pamięci komputera, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,
  c) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  d) publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet,
  e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,<.br> g) wykorzystanie w jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora,
  h) rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, w tym zgłoszenia znaku towarowego.
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania wszelkich autorskich praw osobistych do zdjęć, tj. w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i formy zdjęć oraz ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów, decydowania o oznaczeniu utworów nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępniania ich anonimowo. Upoważnienie obejmuje uprawnienie Organizatora do przeniesienia upoważnienia do wykonywania w imieniu Uczestnika jego autorskich praw osobistych do utworów na rzecz podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Organizatora. Dodatkowo uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do utworów swych autorskich praw osobistych.
 5. Uczestnik, z momentem zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, upoważnia i udziela zgody Organizatorowi na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych wszelkich opracowań (w szczególności modyfikacji, przeróbek, tłumaczeń, defragmentaryzacji, opracowywania nowszych wersji) zdjęcia, a także korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
 6. W ramach licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na rzecz podmiotów powiązanych z Organizatorem, w szczególności na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach.
 7. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęcia zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęcia na stronie internetowej lub inne przypadki publicznego udostępniania zdjęcia, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęcia, uczestnik, który wysłał zdjęcie naruszające prawa autorskie osób trzecich zobowiązany jest to zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń kierowanych do Organizatora przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw, a nadto odpowiada wobec Organizatora za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę, w szczególności pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. Zwycięzca konkursu poza kosztami oraz odszkodowaniem związanym z roszczeniami osób trzecich dodatkowo zwróci otrzymana nagrodę (lub jej równowartość – w razie gdyby bon został już wykorzystany).
 9. Licencja udzielana jest na czas określony, tj. na czas trwania Konkursu oraz 5 lat od daty jego zakończenia.
 10. 10. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu, w szczególności poprzez jego publikację w sieci Internet, a nadto wykorzystanie w materiałach marketingowych Organizatora.
 11. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji i innych zgód i zezwoleń opisanych w niniejszym paragrafie, uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie, co uczestnik –dokonując zgłoszenia konkursowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Dane osobowe

  §7
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
 2. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.
 5. Dane osobowe Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Pasiece” oraz na portalu www.pasieka24.pl.

Ograniczenie roszczeń

  §8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 2. Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 3. Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Reklamacje

  §9
 1. W przypadku zastrzeżeń do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dane adresowe reklamującego. W piśmie reklamacyjnym należy zamieścić dopisek „Reklamacja Konkursu".
 2. Po upływie terminu wskazanego w pkt 1, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

Postanowienia końcowe

  §10
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, jak również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia, zakończenia, albo przerwania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników.
 3. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Konkursu nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu do chwili zawieszenia lub zakończenia Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pasieka24.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego ogłoszenia.

Prenumerata

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Ostatnio dodane

Jak nasze pszczoły powitały Nowy Rok? W miastach coraz częściej...

Pasieka - avatar Pasieka 18-01-2019 Wiadomości z Polski

Kalendarz biodynamiczny 2019 Dzięki uprzejmości Koła Pszczelarzy we Wronkach, RZP...

Pasieka - avatar Pasieka 04-01-2019 Wiadomości z Polski

Pasieka - avatar Pasieka 21-12-2018 STRONA STARTOWA

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2018 DLA PRENUMERATORÓW PASIEKI Z przyjemnością ogłaszamy wyniki...

Pasieka - avatar Pasieka 20-12-2018 Wiadomości z Polski

Literatura Al Aattal, Y., Rosenkranz, P., Zebitz, C.P.W., 2006. Reproduction...

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł 19-12-2018 Pokonaj warrozę. Wydanie III

8. Metody biotechniczne w zwalczaniu warrozy Ramka pracy Metody biotechniczne, czasami...

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł 19-12-2018 Pokonaj warrozę. Wydanie III

7. Dlaczego warroza ­potrafi zniszczyć rodzinę pszczelą mimo jej...

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł 19-12-2018 Pokonaj warrozę. Wydanie III

6. Leki stosowane w naszym kraju Apiwarol Apiwarol jest preparatem najdłużej...

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł 19-12-2018 Pokonaj warrozę. Wydanie III

5. Zwalczanie inwazji Varroa destructor Dotychczas zwyczajową praktyką zwalczania inwazji...

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł 19-12-2018 Pokonaj warrozę. Wydanie III