fbpx

NEWS:

REGULAMIN KONKURSU! Zaprenumeruj Pasiekę, zrób zdjęcia wzorowej pasieki i wygraj 5000 zł na zakup sprzętu pszczelarskiego!

Konkurs Pasieka 50000zl 2022

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem Konkursu jest wydawca czasopisma „Pasieka”- spółka Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej, 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł, posiadająca nr NIP: 551-23-02-178 (zwana dalej Organizatorem).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Zaprenumeruj <<Pasiekę>>, wyślij zdjęcia swojej wzorowej pasieki i wygraj 5000 zł na zakup sprzętu pszczelarskiego!” (dalej Konkurs).
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs trwa od 1 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r. (dalej Okres trwania Konkursu). Podany Okres trwania Konkursu nie obejmuje daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

§2

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie rodzin tych osób.
 3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Konkursie jest łącznie:
  1. wykonanie zadania konkursowego zgodnie z ust. 5,
  2. spełnienie jednego z warunków:
  3. wykupienie e-Prenumeraty „Pasieki” na stronie www.sklep.pasieka24.pl za kwotę 49,00 zł,
  4. wykupienie prenumeraty „Pasieki” e-book na stronie sklep.pasieka24.pl za kwotę 59,00 zł
  5. wykupienie Pakietu Prenumerat na stronie www.sklep.pasieka24.pl za kwotę 129,00 zł,
  6. wykupienie tradycyjnej Prenumeraty za kwotę 89,00 zł,
  7. wykupienie tradycyjnej 2-letniej prenumeraty „Pasieki” za kwotę 169,00 zł.
  8. Wykupienie tradycyjnej prenumeraty „Pasieki” za pośrednictwem koła/związku pszczelarskiego za kwotę 69,00 zł. Osoby, które mają prenumeratę wykupioną w Kole Pszczelarskim, muszą podać w zgłoszeniu nazwę koła pszczelarskiego. Organizator będzie weryfikował ich uczestnictwo w danym kole.
  9. wypełnienie i podpisanie formularza konkursowego stanowiącego równocześnie zgłoszenie do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Wszystkie wskazane w ust. 3. warunki uczestnictwa w Konkursie spełnione muszą zostać w Okresie trwania Konkursu. Kompletne zgłoszenie do Konkursu (tj. formularz konkursowy wraz z zadaniem konkursowym) doręczony musi zostać Organizatorowi nie później niż ostatniego dnia Okresu trwania Konkursu (decyduje data doręczenia, a nie data nadania). Zgłoszenia doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia lub zdjęć w temacie „Wzorowa pasieka” (dalej Zdjęcia). Zgłoszenia konkursowe zawierające Zdjęcia niespełniające wskazanych wyżej wymagań, zostaną wyłączone od udziału w Konkursie. Jeżeli zgłoszenie przesyłane jest pocztą, Zdjęcia należy przesłać w wersji wydrukowanej (wywołanej), a jeżeli przesyłane jest mailowo – w formie edytowalnej np. jpg., jpeg, png (nie pdf).
 6. Utwór należy wysłać na adres redakcji tj. Bee & Honey Sp. z o.o. 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zasady uczestnictwa w Konkursie

§3

 1. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie Zdjęcia, które:
  1. nie naruszają praw autorskich ani innych praw osób trzecich,
  2. nie naruszają przepisów prawa,
  3. nie naruszają prywatności i godności innych osób,
  4. nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe,
  5. nie były wcześniej publikowane lub nagradzane.
 2. Zadanie Konkursowe musi być wykonane samodzielnie przez uczestnika.
 3. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, brak w treści zgłoszenia informacji lub oświadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie oraz naruszenie innych postanowień niniejszego regulaminu, będzie podstawą do wykluczenia z Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu nastąpi poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego (załącznik 1), (lub jego czytelnego skanu/zdjęcia – w razie przesłania zgłoszenia mailem) zawierającego m.in.:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego uczestnika,
  2. informacji o wykupionej prenumeracie,
  3. oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu,
  4. oświadczenie dotyczące danych osobowych.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może przedłożyć tylko jeden formularz konkursowy do jednej wykupionej prenumeraty. Osoby, które mają prenumeratę wykupioną w Kole Pszczelarskim, muszą podać nazwę koła pszczelarskiego. Organizator będzie weryfikował ich uczestnictwo w danym kole.
 6. Zdjęcia, które nie zostaną nagrodzone, nie będą publikowane. Publikacja nagrodzonych Zdjęć nastąpi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu zgłoszeń, co do których formularz konkursowy nie zawiera wszystkich danych lub nie został prawidłowo podpisany, jak też zgłoszeń, z którymi przesłane zostały Zdjęcia zawierające treści wulgarne, uznane powszechnie za obraźliwe, naganne, nawołujące do nienawiści i przemocy, jak również naruszające prawo obowiązujące w Polsce, prawa i uczucia osób trzecich lub naruszające postanowienia zawarte w regulaminie. Rozwiązania Zadania Konkursowego po wykluczeniu z Konkursu nie będą ujawniane ani publikowane. Uczestnikowi, który zgłosił Zdjęcia wykluczone na podstawie niniejszego ustępu nie przysługuje prawo do ponownego zgłoszenia innego Zdjęcia w oparciu tą samą wykupioną prenumeratę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników lub przesłanie Zdjęć naruszających prawa osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych lub Zdjęć naruszającego prawa osób trzecich skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Nagroda

§4

 1. Nagrodą w Konkursie jest sprzęt pszczelarski o wartości 5000 zł firmy Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice (główny sklep mieści się pod adresem: 34-124, Klecza Dolna 148). Nagroda zostanie zrealizowana poprzez wysłanie przez zwycięzcę listy sprzętu pszczelarskiego wybranego ze strony: https://lyson.com.pl/.Zwycięzca wyśle listę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pocztą na adres wskazany w formularzu konkursowym lub telefonicznie. Nagroda wysyłana jest wyłączne na terytorium Polski.
 3. Zwycięzca Konkursu wybiera z oferty sklepów prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa produkty wykonane ze styropianu lub stali nierdzewnej (np. miodarki, ule, odstojniki, topiarki itp.) o łącznej wartości do 5000 zł – z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W razie wyboru produktów za kwotę niższą niż 5000 zł, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy czy jakiekolwiek wyrównanie do kwoty stanowiącej wartość wygranej. Nie jest również możliwe dokonanie we własnym zakresie dopłaty do nagrody (kwota wybranych produktów nie może przekraczać 5000 zł).
 5. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) od nagrody zostanie pobrany przez Organizatora i przekazany do organu podatkowego zryczałtowany 10% podatek. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek wpłacić Organizatorowi kwotę należnego podatku przed otrzymaniem nagrody, na rachunek bankowy podany przez Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody. Wpłata podatku jest warunkiem wydania nagrody konkursowej.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem, tj. braku odpowiedzi na tel., e-maile oraz korespondencję wysłaną przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, jak również w razie braku wpłaty kwoty podatku w terminie wskazanym w ust. 6 lub nieodebrania nagrody w uzgodnionym terminie bez usprawiedliwiania, zwycięzca ten traci uprawnienie do żądania nagrody i wyłonienie zwycięzcy odbędzie się ponownie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Ponowne wyłonienie zwycięzcy nastąpi tylko jednokrotnie. W razie ponownego wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Organizator będzie zwolniony z obowiązku wyłonienia kolejnego zwycięzcy i wydania nagrody.
 7. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
 8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową – w całości, jak i w części.
 9. Jeżeli po wyłonieniu zwycięzcy i/lub wydaniu nagrody Organizator poweźmie informacje, których na moment ogłaszania wyników Konkursu nie posiadał, z których wynikać będzie, iż zwycięzca naruszył warunki niniejszego regulaminu lub przepisy prawa, zwycięzca zostanie wykluczony z Konkursu i utarci prawo do uzyskania nagrody. Wykluczenie z Konkursu i utrata prawa do nagrody nie nastąpi, jeżeli od ogłoszenia wyników Konkursu upłynie 6 miesięcy. Jeżeli nagroda została już wydana, obowiązany będzie on do jej zwrotu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający ze zwykłego korzystania lub uiszczenia na rzecz Organizatora jej równowartości, jeżeli bon został już zrealizowany, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu z Konkursu i utracie prawa do nagrody.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

§5

 1. Wygrana przypadnie uczestnikowi, który będzie autorem najlepszego Zdjęcia lub Zdjęć.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.
 3. Komisja będzie oceniać rozwiązania Zadania Konkursowego według własnego uznania, uwzględniając w szczególności ciekawość, zgodność z tematem, pomysłowość oraz oryginalność formy Zdjęć.
 4. Decyzja komisji konkursowej o wyborze zwycięzcy i przyznaniu nagrody jest ostateczna i wiążąca dla uczestników.
 5. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek).
 6. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na portalu www.pasieka24.pl, na profilu facebook czasopisma „Pasieka”, jak również w najbliższym po tej dacie wydaniu w czasopisma „Pasieka” – poprzez podanie jego imienia i nazwiska.
 7. O szczegółach i trybie przekazania nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo w dniu wyłonienia zwycięzcy lub listownie, jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy.
 8. Nagrodzone Zdjęcia (lub jedno ze Zdjęć lub Zdjęcie) zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pasieka” (wydanie papierowe i elektroniczne), jak również na profilu facebook czasopisma „Pasieka”.

Prawa autorskie

§6

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Zdjęcia stworzone osobiście przez uczestników, do których przysługują uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw osób trzecich.
 2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczonym prawa autorskie majątkowe i osobiste do Zdjęcia lub Zdjęć zgłoszonych do Konkursu.
 3. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c., na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Zdjęć, w związku z czym Organizator może korzystać z nich w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. wydawania drukiem, dokonywania przedruków,
  2. wydanie w wydawnictwach elektronicznych, książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. albumy, katalogi, leksykony, kalendarze, prasa branżowa, podręczniki), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, kopiami, na których Utwór utrwalono – wielokrotne i nieograniczone w czasie wprowadzanie ich do obrotu i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek charakterze, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy oraz terytorium, w tym ich sprzedaż, ich użyczenie, najem oryginału albo ich egzemplarzy,
  4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie na nośnikach materialnych oraz elektronicznych, wykonywania egzemplarzy tych utrwaleń, a także wytwarzanie, kopiowanie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy,
  5. w zakresie rozpowszechniania Zdjęć w inny niż wskazany w lit. c sposób – publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym eksponowanie egzemplarzy w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług, wprowadzanie do pamięci komputerów, dystrybucja w sieci komputerowej, internetowej, rozpowszechnianie w sieci komputerowej lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze (wydanie w postaci zapisu elektronicznego),
  6. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, zarówno w otwartym, jak i zamkniętym obiegu, oraz na stronach i portalach internetowych,
  7. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania w celu pobrania, zapisania i korzystania na telefonach komórkowych (smartfonach) i tabletach, jak też wszelkich innych urządzeniach mobilnych,
  8. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania na wirtualnych dyskach (w tzw. chmurze),
  9. nadawanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  10. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  11. przystosowywanie oraz dokonywanie wszelkich innych zmian w Zdjęciach, w celach niezbędnych do ich publikacji, w tym obróbka komputerowa i opracowanie redakcyjne,
  12. wykorzystanie w jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public relations, promocji działalności,
  13. dekompozycja Zdjęć oraz korzystanie z części Zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 2.
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do nagrodzonych Zdjęć w zakresie decydowania o nienaruszalności treści i formy Zdjęć oraz ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Zdjęć publiczności, jak i decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania ze Zdjęć. Dodatkowo uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Zdjęć swych autorskich praw osobistych.
 5. Uczestnik, z momentem przejścia na Organizatora majątkowych praw autorskich do Zdjęć zgodnie z ust. 1, upoważnia i udziela zgody Organizatorowi na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych wszelkich opracowań (w szczególności modyfikacji, przeróbek, tłumaczeń) Zdjęć, a także korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
 6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze Zdjęć, uczestnik, który zgłosił do Konkursu Utwór naruszający prawa osób trzecich, zobowiązany jest to zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń kierowanych do Organizatora przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw, a nadto odpowiada wobec Organizatora za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę, w szczególności pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. Zwycięzca Konkursu poza kosztami oraz odszkodowaniem związanym z roszczeniami osób trzecich dodatkowo zwróci otrzymaną nagrodę.
 7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie i następuje, zgodnie z art. 921 § 3 k.c. z momentem wydania nagrody zwycięzcy Konkursu.
 8. Z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zdjęć, zwycięzcy Konkursu – oprócz przyznanej nagrody, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Dane osobowe

§7

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę przystępującą do Konkursu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, polega na wypełnieniu części IV Formularza Konkursowego (złożenie daty i czytelnego podpisu pod klauzulą zgody). Osoba przystępująca do Konkursu zapoznaje się także w informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (obowiązek informacyjny).

Reklamacje

§8

 1. W przypadku zastrzeżeń do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie lub mailowo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zawierać dane adresowe reklamującego. W piśmie reklamacyjnym należy zamieścić dopisek „Reklamacja Konkursu". Brak dopisku nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku – pisemnie bądź mailowo (jeżeli zgłoszenie zostało przesłane mailem lub został podany adres mailowy do korespondencji).

Postanowienia końcowe

§9

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników, przy czym zmiany w Regulaminie Konkursu nie będą wpływać na prawa i obowiązki uczestników, którzy zgłoszenia do udziału w Konkursie przesłali przed ogłoszeniem zmian w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pasieka24.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego ogłoszenia.