5000zl

Regulamin Konkursu "Zaprenumeruj Pasiekę i wygraj 5000 zł"

Postanowienia ogólne

  §1
 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawca czasopisma „Pasieka”, firma Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna 148, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł opłaconym w całości, posiadającą nr NIP: 551-23-02-178 (zwany dalej Organizatorem)
 2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Opłać prenumeratę „Pasieki” i wygraj 5000 zł”.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 1 grudnia 2016 r do 30 listopada 2017 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  §2
 1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej Uczestnikami).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe przy spełnieniu jednego z warunków:
  a) wykupienie e-Prenumeraty „Pasieki” na stronie www.sklep.pasieka24.pl w kwocie 45 zł
  b) wykupienie Pakietu Prenumerat na stronie www.sklep.pasieka24.pl w kwocie 99 zł
  c) wykupienie tradycyjnej Prenumeraty w kwocie 69 zł
  d) wykupienia tradycyjnej 2-letniej prenumeraty „Pasieki” w kwocie 129 zł
 4. Uczestnik prześle wymyśloną przez siebie propozycję hasła reklamowego promującego „Pasiekę” na adres: redakcji lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Dane Zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Pasiece” oraz na portalu www.pasieka24.pl.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

  §3
 1. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie podając:
  a) swoje dane osobowe,
  b) hasło promujące czasopismo „Pasieka”
 2. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie hasła, które:
  a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo,
  b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,
  c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.
 3. Zdobywcą nagrody zostanie Uczestnik, którego hasło okaże się najlepsze.
 4. Uczestnicy wysyłający propozycję hasła reklamowego wyrażają zgodę na udział w Konkursie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.

Nagrody

  §4
 1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 5000 zł do zrealizowania w firmie:
  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
  Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice
  Główny sklep:
  34-124 Klecza Dolna 148
  Pełna oferta firmy Łysoń dostępna jest pod adresem: lyson.com.pl
 2. Nagroda wysyłana jest wyłączne na terytorium Polski.
 3. Zwycięzca Konkursu wybiera z oferty firmy Łysoń (wymienionej w pkt. 1.) produkty wykonane ze styropianu lub stali nierdzewnej (np. miodarki, ule, odstojniki, topiarki itp.) o łącznej wartości 5 000 zł.
 4. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) od nagrody zostanie pobrany przez Organizatora i przekazany do organu podatkowego zryczałtowany 10% podatek. Laureat konkursu ma obowiązek wpłacić Organizatorowi kwotę należnego podatku przed jej otrzymaniem.
 5. O szczegółach i trybie przyznania nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu wyłonienia zwycięzcy lub listownie, jeśli kontakt telefoniczny nie będzie możliwy.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się laureatem, tj. braku odpowiedzi na tel., e-maile oraz korespondencję wysłaną przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, zwycięzca ten traci uprawnienie do żądania Nagrody i wyłonienie zwycięzcy odbędzie się ponownie w terminie wskazanym przez Organizatora.
 7. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
 8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

  §5
 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa do 18 grudnia 2017 wybierze Zwycięzcę, autora najlepszego hasła promującego.
 3. Ogłoszenie Zwycięscy Konkursu nastąpi 19 grudnia 2017 r.

Prawa autorskie

  §6
 1. Organizator z chwilą wydania nagród nabywa prawa autorskie do nagrodzonych haseł reklamowych

Dane osobowe

  §7
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
 2. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.
 5. Dane osobowe Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Pasiece” oraz na portalu www.pasieka24.pl.

Ograniczenie roszczeń

  §8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 2. Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 3. Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe

  §9
 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pasieka24.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Co w trawie piszczy...

Kalendarz biodynamiczny 2018
Kalendarz biodynamiczny 2018

Kalendarz biodynamiczny 2018 Dzięki uprzejmości Koła Pszczelarzy we Wronkach, RZP Wlkp. Płn w Chodzieży prezentujemy Państwu pszczelarski kalendarz biodynamiczny, który zawiera wskazówki kied [ ... ]

Czytaj więcej »
Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosły...
Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego 1. RL [ ... ]

Czytaj więcej »
Pasieka poleca film „Łowcy miodu”
Pasieka poleca film „Łowcy miodu”

Pasieka poleca film „Łowcy miodu” „Łowcy miodu”
Scenariusz i reż. Krystian Matysek
Muzyka: Rafał Rozmus
Montaż: Jarosław Barzan
Produkcja: Dorota Roszkowska (Arkana)
W kinach od  [ ... ]

Czytaj więcej »
Inne artykuły »